De uitdaging van 2023

Gegevens

Vereniging Radio Maria Nederland
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KvK-nummer: 17213378
RSIN: 818620572

Algemeen Nut Beogende Instelling
Vereniging Radio Maria Nederland is aangemerkt als ANBI. Hiermee zijn giften aan onze vereniging aftrekbaar voor de belasting. Meer ANBI info

Bankgegevens
Radio Maria te ‘s-Hertogenbosch
IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77
BIC: INGBNL2A

Beste luisteraars, er ligt een uitdaging voor ons in 2023. Afgelopen jaren mocht Radio Maria, dankzij de bereidheid van vele donateurs, de benodigde financiën binnenkrijgen voor de begrotingen van Radio Maria. Het is prachtig om dat telkens opnieuw te mogen zien, het maakt Radio Maria zo dankbaar, bovendien geeft het vertrouwen. Nu komt echter de aanvullende uitdaging…

In 2023 ontkomt Radio Maria Nederland er niet aan om een kostenstijging van 10% in onze begroting door te rekenen. We realiseren ons dat dit een uitdaging is, want óók uw onkosten zijn waarschijnlijk gestegen. 

Er zijn diverse oorzaken: door inflatie zijn de prijzen gestegen, van enveloppen tot de energierekening, en ook de maandelijkse kosten voor een eigen DAB+ frequentie. Die frequentie geeft Radio Maria wel 12 jaar zekerheid van uitzendrechten. Verder valt te denken aan de bezoldiging van de priester-directeur en team, diverse licenties, software, servicekosten, verzendingen en verduurzaming. Ook voor Radio Maria is helaas alles duurder geworden. Het betekent dat er maandelijks meer geld nodig is dan voorheen. De stijging van 10% komt neer op € 4.000,- meer per maand en totaal € 44.000 per maand.

Dat is een flink bedrag. Wij mogen daarbij vertrouwen op God. Als familie van Radio Maria bidden we onverlet op voorspraak van de Heilige Maagd Maria en de Heilige Jozef dat ook de materiële noden gelenigd zullen worden. Vertrouwend op Gods voorzienigheid gaat Radio Maria in grote dankbaarheid verder.

Nieuwe folder | doneren en nalaten

Draag bij aan dit mooie project.

Draag ook bij! En help Radio Maria nieuwe donateurs te vinden. Als er 10% meer donateurs bijkomen, is de kostenstijging van € 4.000,- extra per maand haalbaar en voorkomen we te grote tekorten eind 2023.

Nieuwe folder | doneren en nalaten

Het team presenteert u graag de nieuwe folder ‘doneren en nalaten’! Een mooie, waardige en up-to-date folder voor bestaande en nieuwe donateurs.

Als ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling is het voor u als luisteraar óf ondernemer gunstig om te doneren aan Radio Maria Nederland. Uw giften kunnen bij uw inkomstenbelasting als aftrek meegenomen worden, des te meer wanneer u een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ aangaat. Lees er meer over in de folder.

In de folder staan we ook stil bij de mogelijkheid om te geven via een nalatenschap of legaat. Deze donaties zijn meermaals kostbaar gebleken doordat zij niet louter tekorten aanvulden maar ook investeringsruimte konden geven op een boekjaar.

1e kwartaal | 2023

Eindstand donaties januari € 29.001 | € 44.000 | 66%
Eindstand donaties februari € 25.372 | € 44.000 | 58%
Tussenstand donaties maart € 2.317 | € 44.000 | dd. 7 mrt 2023 .... 5%
Tussenstand donaties 1e kwartaal € 56.690 | € 132.000 | 43%

update | 7 maart 2023

Met een verwachting van gemiddeld € 38.000 aan donaties in maart (voorgaande jaren) geeft dat een indicatief tekort van bijna € 40.000,- op het 1e kwartaal in 2023. Een trend die we kunnen ombuigen, met genade en zegen van God. We willen u als (nieuwe) donateurs graag uitnodigen om de uitdagingen voor 2023 op financieel vlak te helpen ondervangen.

Met de Radio Maria in Actie aan het eind van het jaar 2023, maken we dankzij uw giften altijd behoorlijk wat goed! In 2022 nog met een ongekende en prachtige opbrengst van € 60.000,-. Wellicht mogen enkele nalatenschappen óók tot grote zegen zijn, dat is in het verleden meermaals zo gegaan. Dat is veel om dankbaar voor te zijn, Radio Maria is dankbaar voor alle gevers, bidders en trouwe luisteraars!

Graag zien we 10% of meer groei in het aantal donateurs! Daarnaast uiteraard ook, waar mogelijk, in de donaties zelf. Denkt u er eens over na. Met uw bijdrage geeft u aan een geweldig instrument dat zich graag nóg beter inzet voor de missie.

De beknopte uitdaging:

– Blijven bidden en vertrouwen op Gods voorzienigheid.
– Een groei in het aantal donateurs en donaties te mogen zien.
– Per kwartaal op koers blijven – zie hiernaast.
– Alle luisteraars blijven informeren over de 10% kostenverhoging
– De overgang van acceptgiro’s naar alternatieve betaalopties helpen maken*

*na 31 mei 2023 verwerken de banken géén acceptgiro’s meer. Meer info volgt.

Radio Maria blijft groeien

Radio Maria kan niet ontkennen dat zij, met Gods zegen en ondanks de hogere onkosten, wil blijven groeien! Het is kostbaar dat het evangelie en het katholieke geluid in Nederland te horen mag zijn. Maar er zijn nog zoveel mensen te bereiken én dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet Radio Maria kunnen groeien en investeren.

Vaak heeft Radio Maria kunnen investeren in Radio Maria met de incidentele nalatenschappen. Ook kijken we waar mogelijk naar fondsen voor specifieke projecten. Wanneer mogelijk investeert Radio Maria ook met ‘reguliere’ donaties, dat helder aangekondigd wordt met speciale radio-acties (denk aan de vernieuwing van het pand of de studiotechniek).

In 2023 ligt daar ook de uitdaging voor Radio Maria Nederland, samen met u kunnen gaan voor behoud met de maandelijkse opbrengsten aan donaties én liefst ook extra financiële ruimte om te kunnen investeren en groeien.

Wereldwijd is Radio Maria, de allergrootste radionetwerk die er bestaat, met een bereik van méér dan 1 biljoen luisteraars (naast zendmasten, DAB+ kanalen, internet, apps en podcastplatformen) in 65 talen ligt de wereld voor ons open. Radio Maria groeit in Afrika en andere contingenten heel hard. In Nederland timmert Radio Maria ook aan de weg, ora et labora, op voorspraak van de H. Jozef en H. Maria.

Slide over RM

Door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.’

Romeinen 10:17