Noveengebed tot de Heilige Jozef

Jezus, Maria, Jozef, wij groeten U met alle engelen en heiligen.

Wil voor ons ten beste spreken bij de hemelse Vader en ook voor alle mensen die vertrouwvol hun gebed tot u richten. Bid met ons mee het krachtvol gebed dat Jezus zelf aan de apostelen eens leerde: “Alles wat ge de Vader in Mijn Naam zult vragen, Hij zal het U geven”, vraag ik U nu, hemelse Vader, met Jezus en in Jezus’ Naam, met Maria en Jozef, de gunst welke ik zo vurig verlang…

Onze Vader…
Eer aan de Vader…

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven.

EERSTE DAG:

Sint Jozef, model van geloof

Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor…

Sint Jozef, vandaag bidden wij u als ons model van geloof. Gij hebt de tegenwoordigheid van God onthaald in uw leven. Op zijn woord, hebt gij u verbonden in het ondoorgrondelijk mysterie van zijn Zoon. Zonder menselijke tussenkomst ontving uw maagdelijke Bruid een kind dat God was, en gij hebt Het aanbeden en beschermd.

Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij beloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te richten naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken.

Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijks doen en laten.
Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde! Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet Maria…
Wees gegroet Jozef…

Wees gegroet Jozef

Wees gegroet Jozef
de goddelijke genade heeft u overladen.
Onze Verlosser heeft in uw armen gerust
en is opgegroeid onder uw ogen.
Gij zijt de gezegende onder alle mannen
en gezegend is Jezus,
het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.

Heilige Jozef,
tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
bid voor ons in onze zorgen
voor de familie, de gezondheid en het werk
tot op onze laatste dagen,
en gewaardig u ons bij te staan
in het uur van de dood. Amen.

TWEEDE DAG:

Sint Jozef, model van hoop

Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor…

Sint Jozef, tijdens uw leven waart gij een man van hoop. Rondom u deelden allen in de hoop op zekere dag hun Verlossing te zien gebeuren. En zie, in uw gezin leefde de Messias van God aan uw zijde, verenigd met u zoals een zoon met zijn vader. Het was een teken van de goedheid en van de trouw van God. En deze trouw – vanuit de Wil van de Allerhoogste zijn woord te houden – opende voor u een toekomst van hoop zonder grenzen.

Het kon niet anders, dan dat gij uw hoop gesteld hebt op het heil voor Maria en voor uzelf, daar gij God Zelf onthaald hebt in uw leven. Doorheen de onvoorzienbare omstandigheden die zich voordeden, zoals de pijnlijke omstandigheden van de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte, het verblijf daar in ballingschap, was uw enige kracht uw onwankelbaar geloof in de goedheid, de kracht en de trouw van God.

Dit verklaart voorzeker de rustige opgeruimdheid die gij uitstraalde. Gij wist dat God het laatste woord zou hebben in alles wat u kon overkomen. Sint Jozef, konden wij van u maar leren te hopen. Gij weet het, het leven ontziet ons niets. Onze schoonste beloften vallen de één na de andere weg, onze meest aantrekkelijke verlangens vallen in duigen zodat, wie gisteren droomde van een vruchtbaar en gegeven leven, vandaag gevangen zit in dagelijkse kleingeestigheden; Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie.

Maar gij beloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig.
Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te richten naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken.
Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof.

Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijks doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde! Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet Maria…
Wees gegroet Jozef…

Wees gegroet Jozef

Wees gegroet Jozef
de goddelijke genade heeft u overladen.
Onze Verlosser heeft in uw armen gerust
en is opgegroeid onder uw ogen.
Gij zijt de gezegende onder alle mannen
en gezegend is Jezus,
het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.

Heilige Jozef,
tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
bid voor ons in onze zorgen
voor de familie, de gezondheid en het werk
tot op onze laatste dagen,
en gewaardig u ons bij te staan
in het uur van de dood. Amen.

DERDE DAG:

Sint Jozef, model van liefde

Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor…

Sint Jozef, gij hebt uw leven doorgebracht in een sfeer van milde liefde.  Gij hebt Maria bemind die de Zoon van God op de wereld moest brengen.  Dan hebt gij met haar heel speciaal deelgenomen aan de schoonste daad van liefde in de geschiedenis van de wereld: De komst van de Zoon van God onder de mensen om hen te verlossen. God, die liefde is, heeft in uw huis gewoond.  Hij heeft uw tafel met u gedeeld, de intimiteit van uw gezin, en uw vreugden en moeilijkheden op elk ogenblik van uw uw leven.

Daar de aandacht van de ouders toegespitst is op hun kinderen omdat zij van hen houden, ging al uw mildheid en deze van Maria, natuurlijk naar de Zoon van God die uw Kind geworden was.  Samen hebt gij uw Naaste bemind. In de schoot van deze liefde hebt gij actief meegewerkt aan het mysterie van de verlossing, die de volmaakte daad van liefde was voor al de mensen van de aarde.

Gij die de liefde in uw leven zo goed onthaald hebt, leer ons te beminnen.  Doe ons verstaan dat de liefde van God komt.  Help ons, om ons leven te richten volgens Zijn verlangen, ook als wij gebroken zijn door misverstand of door haat.  Wij weten dat, wanneer ons hart werkelijk zal openstaan voor de liefde, het gelaat van de wereld zal veranderen, en dat we, de mens naast ons, niet meer zullen willen bestrijden maar beminnen.

Help ons te zien hoe het christelijk leven volledig bevat zit in de liefde, en dat, buiten de liefde tot God en de naaste, al de rest zonder belang is. Sint Jozef, zoals gij willen wij God meer en meer beminnen, en met onze naasten dezelfde trouwe en milde liefde delen.  Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet Maria…
Wees gegroet Jozef…

Wees gegroet Jozef

Wees gegroet Jozef
de goddelijke genade heeft u overladen.
Onze Verlosser heeft in uw armen gerust
en is opgegroeid onder uw ogen.
Gij zijt de gezegende onder alle mannen
en gezegend is Jezus,
het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.

Heilige Jozef,
tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
bid voor ons in onze zorgen
voor de familie, de gezondheid en het werk
tot op onze laatste dagen,
en gewaardig u ons bij te staan
in het uur van de dood. Amen.

Glorie zij de Vader…